Biuletyn Informacji Publicznej

Statut
2007-06-13 12:28

STATUT

Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki ZAMEK

w Przemyślu


I.Przepisy ogólne

 

 

§ 1

 

 

Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK, zwane dalej „Centrum” funkcjonuje jako samorządowa instytucja kultury i działa w szczególności na podstawie:

1)ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. nr 13, poz.123, oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568,Nr 96, poz. 874, nr 213, poz. 2081 z 2004 r. nr 11, poz.96)

2)postanowień niniejszego statutu.

 

§ 2


Siedzibą Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki ZAMEK jest Zamek Kazimierzowski w Przemyślu, Aleje XXV Polskiej Drużyny Strzeleckiej 1.

1. Terenem działania Centrum jest Miasto Przemyśl.

2. Siedzibą organu zarządzającego Centrum jest Zamek Kazimierzowski
w Przemyślu, Aleje XXV Polskiej Drużyny Strzeleckiej 1.

3. Ponadto Centrum prowadzi statutową działalność w: 
1) Zamku Kazimierzowskim w Przemyślu,

2) pomieszczeniach budynku przy ul. Konarskiego 5 w Przemyślu.

 

§ 3

 

 

Centrum używa pieczęci podłużnej z pełną nazwą i adresem organu zarządzającego:
37-700 Przemyśl, Aleje XXV Polskiej Drużyny Strzeleckiej 1

 

 

                                   II Cele i zadania Centrum

 

§ 4

 

 

1.Podstawowym celem działania Centrum, jest upowszechnianie kultury, sztuki i nauki poprzez kreowanie działań , zjawisk i wydarzeń z zakresu kultury i nauki oraz tworzenia warunków do rozbudzania, kształtowania i zaspokajania potrzeb a także zainteresowań kulturalnych i naukowych mieszkańców Przemyśla.

2.Do zadań Centrum należy w szczególności:

1)prowadzenie działalności wydawniczej popularyzującej kulturalno – historyczny wizerunek miasta i regionu ,

2)prezentacja dokonań naukowych poprzez organizację konferencji naukowych, seminariów, odczytów,

3)prowadzenie biblioteki i gromadzenie wydawnictw naukowych i popularnonaukowych z dziedziny historii, sztuki i kultury,

4)prowadzenie działań w zakresie współpracy z placówkami naukowymi w Polsce i środowiskiem naukowym Przemyśla,

5)prezentacja dokonań twórczych i artystycznych poprzez organizację wystaw.

6)organizacja spektakli, koncertów, wystaw, warsztatów artystycznych dla form teatralnych, muzycznych, plastycznych, fotograficznych, literackich i innych,

7)prezentacja dokonań twórczych i artystycznych poprzez organizację przeglądów,

8)prowadzenie działań w zakresie współpracy ze środowiskami i związkami twórczymi, stowarzyszeniami i animatorami kultury.

9)organizacja spektakli dla małych form teatralnych, koncertów ze szczególnym uwzględnieniem muzyki jazzowej.

10)prowadzenie działań zmierzających do wyeksponowania walorów historycznych, archeologicznych Zamku Kazimierzowskiego w celu podniesienia turystycznej atrakcyjności tego obiektu.

11)prowadzenie działalności administracyjnej dotyczącej funkcjonowania Centrum.

12)upowszechnianie kultury ludowej poprzez kreowanie działań, wydarzeń artystycznych, kształtowanie i zaspakajanie potrzeb i zainteresowań kulturą ludową dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie Zespołu Pieśni i Tańca „Przemyśl”.

 

                                 III. Zarządzanie i organizacja

 

                                                         § 5

 

 

1.Na czele Centrum stoi dyrektor, który kieruje jego działalnością, reprezentuje Centrum na zewnątrz i jest za niego odpowiedzialny.

2.Dyrektora Centrum powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Przemyśla w trybie art.15 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

 


                                                    § 6

 

 

1.Organem doradczym i opiniodawczym dyrektora jest rada programowa.

2.Członków rady w ilości nie mniejszej niż pięć osób powołuje i odwołuje dyrektor Centrum, po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Przemyśla.

3.Rada działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

                                                         § 7

 

Centrum może zlecać wykonanie niektórych prac wchodzących w zakres jego działania innym jednostkom i osobom fizycznym.

                                                         § 8

 

Organizację wewnętrzną Centrum określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Przemyśla.

 

 

 

                                 IV.Gospodarka finansowa

 

                          §9

 

 

Centrum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniui prowadzeniu działalności kulturalnej.

 

                                                        § 10

 

 

Centrum może, w granicach obowiązujących przepisów, pobierać opłaty za swoje usługi i wydawnictwa, a wpływy przeznaczać tylko i wyłącznie na działalność statutową Centrum określaną w rozdziale II statutu.

 

                                                        § 11

 

 

1.Centrum może prowadzić działalność gospodarczą.

2.Środki finansowe uzyskane z tej działalności mogą być wykorzystane wyłącznie do realizacji celów statutowych określonych w rozdziale II statutu.

 

 

                                    V.Przepisy końcowe

 

                                                  § 12

 

 

Przekształcenie lub likwidacja Centrum następuje na mocy uchwały Rady Miejskiej w Przemyślu.

                           
                                                        § 13

 

 

Zmiany w niniejszym statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.


Opublikował: Tomasz Beliński


Wprowadzane zmiany:
2007-06-13 12:39:18 - Dodano wpis autor: Tomasz Beliński
2007-06-13 12:58:44 - Zmieniono treść autor: Tomasz Beliński

« wstecz