Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg nieograniczony na sprzedaż składników majątku ruchomego pn.: Sprzęt kinowy
2011-12-05 11:56

Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK ogłasza pisemny drugi przetarg nieograniczony na sprzedaż składników majątku ruchomego pn.: Sprzęt kinowy


 

DK-2012/2/2011

                                                                              OGŁOSZENIE

Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK ogłasza pisemny  drugi przetarg nieograniczony na sprzedaż składników majątku ruchomego pn.: Sprzęt kinowy

  1. Adres i siedziba instytucji;

37-700 Przemyśl, al. XXV Polskiej Drużyny Strzeleckiej 1

  1. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu;

Przetarg przeprowadzony zostanie w siedzibie Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki ZAMEK ul. S. Konarskiego 5, 37-700 Przemyśl. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 grudnia br. o godz. 9.00.

  1. Miejsce i termin w którym można obejrzeć sprzęt kinowy:

PCKiN ZAMEK, 37-700 Przemyśl, ul. Grodzka , w okresie od 06.12.2011r do 28.12.2011r, w godz. od 8.00 do 12.00, po wcześniejszym uzgodnieniu. Pracownik do kontaktu Wojciech Kazieńko tel  664421735 lub 016 678 5062

  1. Skład oraz parametry techniczne sprzętu kinowego:

L. p.

Nazwa

Il. Szt.

Cena, zł.

Wartość zł.

Sprzęt dźwiękowy

1

Procesor Dolby CP 65

1

2

Kolumny głośnikowe zaekranowe

Elektro-Voice, TL606DN

3

3

Kolumna superbasowa KCS - C118

1

4

Kolumny surrounowe KCS – SA 8-2

12

5

Szafa aparaturowa 32U z monitorem odsłuchowym 1 kanałowym

1

6

Wzmacniacz QSC seria 1400

4

7

Odtwarzacz kasetowy

1

-

-

8

Wzmacniacz WK50

2

-

-

Sprzęt projekcyjny

11

Projektor 35mm, Prexer AP622, zmodernizowany, rok prod. 1987

2

12

Prostownik kinowy ZSPK 1600/2500

2

13

Przewijarka elektryczna

2

14

Ekran Perlux używany (3,1 x 6,2m)

1

15

Lampa ksenon. Osram 1600W HS używ.

1

Osprzęt kabiny

16

Rozdzielnica (szafa sterownicza) RKPS

1

-

-

17

Rozdzielnica (szafa sterownicza) RSS

1

-

-

18

Akumulatory żelowe

4

-

-

19

Ściemniacz

1

-

-

20

Szafka na szpule

2

Sprzęt kinowy stanowi wyposażenie  byłego Kina KOSMOS w Przemyślu. Data nabycia sprzętu 1999 rok, data przekazania do eksploatacji 2000 rok.

  1. Wysokość wadium , termin i miejsce jego wniesienia:

Wadium wynosi 1.837,62 złotych, słownie: jeden tysiąc osiemset trzydzieści siedem   złotych 62/100. Wadium wyłącznie w pieniądzu wnieść należy do kasy Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki ZAMEK, Przemyśl ul Konarskiego 5 do dnia 28 grudnia 2011r w godzinach od 8.00 do 12.00 lub przelać na konto PBS o/Przemyśl nr 76 8642 1155 2015 1503 8513 0001 z oznaczeniem „Wadium – przetarg”. Wadium powinno znaleźć się na koncie PCKIN ZAMEK, najpóźniej w terminie wyznaczonym na otwarcie ofert.

Komisja przetargowa sprawdzi czy oferenci wnieśli wadium w należytej wysokości. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty. Wadium złożone przez nabywcę zaliczone zostanie na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej a także, gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyla się od podpisania umowy.

  1. Cena wywoławcza dla sprzętu kinowego będącego przedmiotem przetargu wynosi:

18.376,20 złotych brutto (14.940 złotych plus 23% podatku VAT), słownie: osiemnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć złotych 20/100.

W cenie wywoławczej zawarta jest wartość całego sprzętu kinowego (sprzętu dźwiękowego, sprzętu projekcyjnego i osprzętu kabiny) wymienionego w pkt. 4 ogłoszenia.

  1. Wymagania dotyczące składanych ofert:

Oferta winna być złożona w formie pisemnej na Załączniku nr 1, w zaklejonej kopercie i zawierać:

- imię nazwisko, adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,

- oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,

- oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu,

- jeżeli sprzęt kinowy  nabywa osoba fizyczna wymagana jest kserokopia dowodu osobistego,

- jeżeli nabywcą jest firma lub inny podmiot wymagana jest kserokopia z KRS-u lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz numer NIP,

- kserokopię wpłaty wadium w przepadku wpłaty wadium na rachunek bankowy,

- nr telefonu kontaktowego,

      8    Termin, miejsce i tryb składania ofert:

Przetarg przeprowadzony zostanie w siedzibie PCKiN ZAMEK w Przemyślu, al. S. Konarskiego 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 grudnia br. o godz. 9.00. Oferty złożyć należy w sekretariacie PCKIN ZAMEK ul. Konarskiego 5 do dnia 29 grudnia br do godz. 8.30 według załączonego wzoru – Załącznik nr 1 do ogłoszenia. Koperta z ofertą winna być zaadresowana na Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK z dopiskiem „Sprzęt kinowy – przetarg”. A także zawierać nazwisko i imię (nazwę firmy) oraz adres oferenta.

Oferty zostaną odrzucone i zwrócone oferentom bez otwierania jeżeli złożone zostały po wyznaczonym terminie lub nie zabezpieczono ich wadium w należytej wysokości.

Oferty zostaną odrzucone także w sytuacji gdy:

- nie zawierają danych, o których mowa w pkt. 7 lub dane te są niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwości,

- uczestnik przetargu nie zaoferował co najmniej ceny wywoławczej,

O odrzuceniu oferty, oferent zostanie powiadomiony niezwłocznie,

Oferta jest wiążąca przez 7 dni od terminu wyznaczonego do składania ofert.

Komisja przetargowa wybiera oferenta, który zaoferował najwyższą cenę.

Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

9.      Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od terminu wyznaczonego do składania ofert.

Wydanie przedmiotu nabycia nastąpi niezwłoczenie po zapłaceniu ceny nabycia i podpisaniu umowy kupna sprzedaży. Cenę nabycia należy wpłacić w kasie PCKIN ZAMEK lub na wskazany rachunek bankowy. PCKiN ZAMEK zawiadomi oferenta, który złożył ofertę z najwyższą ceną o przyjęciu jego oferty i wyznaczy termin do podpisania umowy. Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie PCKiN ZAMEK w uzgodnionym przez strony terminie.

                                                                                              Zatwierdzam:

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Sprzedający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na sprzedaż sprzętu kinowego wpłynęła jedna ważna oferta. Sprzęt kinowy został sprzedany za kwotę 18.376,20 złotych, słownie osiemnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć złotych 20/100.


Opublikował: Tomasz Beliński

Załączniki:
Zalacznik_Nr_1.doc

Wprowadzane zmiany:
2011-12-05 11:59:06 - Dodano wpis autor: Tomasz Beliński
2011-12-05 11:59:52 - Dodano załączniki autor: Tomasz Beliński

« wstecz