Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Pomoc Pomoc
Statystyka odwiedzin


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dot. zakupu fabrycznie nowego fortepianu koncertowego
2008-11-06 11:30

                                                                                        Przemyśl 06.11.2008r

DK- 343/1/08

 

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

DYREKTOR PRZEMYSKIEGO CENTRUM KULTURY I NAUKI ZAMEK

37-700 PRZEMYŚL

tel. 0-16 678-50-61, fax 0-16 678-39-48


ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro, a poniżej niż kwoty określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

Nazwa zadania:

Zakup fabrycznie nowego fortepianu koncertowego

 

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawafabrycznie nowego fortepianu koncertowego

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia został określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia została umieszczona w formie elektronicznej www.kultura.przemysl.pl BIP zamówienia publiczne.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych i nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

 

Termin realizacji zamówienia:

Od dnia zawarcia umowy 14 dni

 

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami jest Dyrektor Renata Nowakowska – tel. 016 678 50 61.

 

Oferty należy składać na adres Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki ZAMEK 37-700 Przemyśl, aleje XXV Polskiej Drużyny strzeleckiej 1 w sekretariacie.

 

Termin składania ofert upływa dnia 14.11.2008 roku o godz. 11.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.11.2008 roku o godz. 12.00 w siedzibie zamawiającego – Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK, 37-700 Przemyśl, Aleje XXV Polskiej Drużyny Strzeleckiej 1, Sala kominkowa.

 

Wadium – Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

 

Kryteria

1)cena – 100%

 

I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:

1.posiadają uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia,

2.posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności udokumentują, że zrealizowali w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania co najmniej jedną dostawę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 50.000 zł z załączeniem dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie dostawy.

3.nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych..

II. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty.

III. Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z warunków.

IV. Niespełnienie któregokolwiek warunku spowoduje wykluczenie z postępowania.

 

Termin związania z ofertą 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

 

Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie zamówień publicznych z dnia 06.11.2008r pod nr 302429

 

Otrzymują:

  1. Tablica ogłoszeń
  2. www.kultura.przemysl.pl

................................................................................................................................

DK-343/1/08

                                                                               Przemyśl 2008-11-07

 

 

                                                                         Otrzymują Wykonawcy

                                                                         którzy pobrali SIWZ ze strony

                                                                         internetowej

 

dot: postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. dostawa fabrycznie nowego fortepianu koncertowego.

            Na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity z 2006r. Dz.U. Nr 164 poz. 1163) Zamawiający przekazuje treść zapytań zgłoszonych do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami zamawiającego.

Czy jako mechanizm równoważny zamawiający uzna mechanizm marki Yamaha, posiadający wszystkie wymienione w specyfikacji parametry z wyjątkiem nazwy, instalowany w fortepianach koncertowych marki Yamaha ?

Odpowiedź:

 

Wyjaśniamy, że podano w treści SIWZ w opisie przedmiotu zamówienia jako przykładowy mechanizm młoteczkowy firmy RENNER.

 

Zamawiający uzna mechanizm młoteczkowy innych firm za równoważny jeżeli będzie spełniał wszystkie wymienione w specyfikacji parametry.

..............................................................................................................................

DK-343/1/08

                                                                               Przemyśl 2008-11-12

 

 

 

                                                                      Otrzymują Wykonawcy

                                                                      którzy pobrali SIWZ ze strony

                                                                      internetowej

 

dot: postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. dostawa fabrycznie nowego fortepianu koncertowego.

Na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity z 2006r. Dz.U. Nr 164 poz. 1163) Zamawiający przekazuje treść zapytań zgłoszonych do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami zamawiającego.

 

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące parametru opisanego w wierszu 6 tabeli w SIWZ:

 

Czy dopuszczają Państwo fortepian, którego strojnica wykonana jest wyłącznie z warstw drzewa bukowego?

 

Wyjaśniamy, że oferowana dostawa musi spełniać wszystkie wymogi podane przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

..............................................................................................................................

 

DK-343/1/08                                                                   Przemyśl 2008-11-20

 

 

 

                                                   CHPM Spółka z o.o.

                                                   Centrala Handlu Przemysłu Muzycznego

                                                   02-145 Warszawa

                                                   Ul. Wirażowa 119

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007r. Dz.U. Nr 223 poz.1655 z pózn. zm.)Zamawiającyzawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nadostawę nowego fortepianu koncertowego do Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki ZAMEK w Przemyślu.

 

Do realizacji przedmiotowego zamówienia wybranojako najkorzystniejszą, ofertę którązłożyłafirmaCHPM Spółka z o.o. Centrala Handlu Muzycznego 02-145 Warszawa, ul. Wirażowa 119.

.

Cena oferty (Nr 1) najkorzystniejszej wynosi: 118.612,83 gr( brutto ), słownie: sto osiemnaście tysięcy sześćset dwanaście złotych 83/100

 

Uzasadnienie wyboru oferty: wybrany Wykonawca w złożonej ofercie spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający ustanowił jedno kryterium oceny i wyboru ofert tj. cena =100%.

Wybrana oferta uzyskała maksymalną ocenę – 100 pkt.

 

W postępowaniu zostały złożona również :

oferta (nr 2) złożona przezRAGTIME Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Anna Lasekul. 1 Maja 19 of, 45-068 Opole,

cena oferty 84.034,86 gr brutto

Ww. oferta zostaje odrzucona z postępowania na podstawie art. 89 ust.1 pkt.2 ustawy Prawo zamówień publicznych- treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

W dołączonym do oferty opisie przedmiotu zamówienia nie potwierdzono, że zaoferowany fortepian jest instrumentem koncertowym, wykonanym w całości ręcznie. Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Pzp (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r Nr 223 poz. 1655) zamawiający zwrócił się pismem z dnia 18.11.2008 r nr 343/1/08 z prośbą o złożenie wyjaśnień do złożonej oferty wterminie do 19.11.2008 r do godz. 15:00 pod rygorem odrzucenia złożonej oferty. Wykonawca nie złożył wyjaśnień w określonym terminie, wobec powyższego odrzucenie oferty uznano za zasadne.

 

oferta (nr3 ) złożona przezFirmę NORD-PIANO TOMASZ WALCZAK ul. Politechniczna 7, 80-288 Gdańsk

– cena oferty127.490 zł. brutto.

Oferta spełnia wszystkie warunki określone w siwzi uzyskała 93,03 pkt. w przyjętym w siwz kryterium oceny ofert .

 

W sprawie podpisania umowy wybrany wykonawcaw terminie do dnia27.11.2008 roku skontaktuje się z:Dyrektorem- Renatą Nowakowską ( tel. 0-16 )678 50-61

Zgodnie z art.180 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawcy wobec podjętych w tokupostępowania czynności przez Zamawiającego w poszczególnych częściach zamówienia mogą wnieść protest do Zamawiającego oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy.

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł o­n do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

Otrzymują:

 

1.RAGTIME Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Anna Lasekul. 1 Maja 19 of, 45-068 Opole

2.NORD-PIANO TOMASZ WALCZAK ul. Politechniczna 7, 80-288 Gdańsk

3.Tablica ogłoszeń

4.a/a


Opublikował: Tomasz Beliński

Załączniki:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Wprowadzane zmiany:
2008-11-06 11:34:41 - Dodano wpis autor: Tomasz Beliński
2008-11-06 11:38:08 - Zmieniono treść autor: Tomasz Beliński
Drukuj

« wstecz


Archiwum z lat:
 2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008  

© PCKiN ZAMEK