Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Pomoc Pomoc
Statystyka odwiedzin


Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż składników majątku ruchomego
2014-12-03 13:14

Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż składników majątku ruchomego

pn.: zestaw nagłośnieniowy


1.Adres i siedziba instytucji

37-700 Przemyśl, al. XXV Polskiej Drużyny Strzeleckiej 1

2.Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu

Przetarg przeprowadzony zostanie w budynku Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki ZAMEKul. S. Konarskiego 5, 37-700 Przemyśl.

Otwarcie ofert nastąpi 29.12.2014 roku o godz. 10:00.

3.Miejsce i termin w którym można obejrzeć zestaw nagłaśnieniowy:

Zamek Kazimierzowski, Aleje XXV Polskiej Drużyny Strzeleckiej 1, 37-700 Przemyśl w okresie od 03. 12. 2014 roku do 22.12.2014 roku, w godz. od 8.00 do 14.00, po wcześniejszym uzgodnieniu.

Pracownik do kontaktu Wojciech Kazieńko tel.:  664421735 lub 016 678-39-48

4.Zestaw nagłośnieniowy składa się z następujących elementów:

 

L.P.

Składnik majątku

Rok nabycia przez instytucję

Ilość

(szt.)

1 

Mikser FBT ME 24-4

1994

1

2 

Kolumny głośnikowe JBL JRX125, 500-1000 Watts, 4 ohms

2005

4

3 

Kolumna Celestion SR-2, Impedance 8 ohms

1994

2

4 

Wzmacniacz mocy PEAVE4CS 1000X, 750W x 2

1994

3

 

Informacje dodatkowe:

- preferowane są oferty, które obejmują cały zestaw nagłośnieniowy

- zestaw nie zawiera okablowania

 

 

 

 

5.Wysokość wadium, termin i miejsce jego wniesienia:

 

Wadium wynosi 460 zł złotych, słownie: czterysta sześćdziesiąt złotych za cały zestaw nagłośnieniowy,

 

Wadium za poszczególne elementy zestawu wynosi:

Mikser FBT ME 24-4

135 zł, słownie: sto trzydzieści pięć złotych

Kolumny głośnikowe JBL JRX125

500-1000 Watts, 4 ohms

50 zł, słownie: pięćdziesiąt złotych

za 1 sztukę

Kolumna Celestion SR-2

Impedance 8 ohms

25 zł, słownie: dwadzieścia pięć złotych

za 1 sztukę

Wzmacniacz mocy PEAVE4CS 1000X

750W x 2

25 zł, słownie: dwadzieścia pięć złotych

za 1 sztukę

 

Wadium wyłącznie w pieniądzu należy wnieść do kasy Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki ZAMEK, Przemyśl ul Konarskiego 5 do 29.12.2014 roku do godz. 9.00

lub przelać na konto Getin Noble Bank S.A. 96156000132727563620000001 z oznaczeniem „Wadium – przetarg sprzęt nagłośnieniowy”.

Wadium powinno znaleźć się na koncie PCKIN ZAMEK, najpóźniej w terminie wyznaczonym na otwarcie ofert.

Komisja przetargowa sprawdzi, czy oferenci wnieśli wadium w należytej wysokości. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty. Wadium złożone przez nabywcę zaliczone zostanie na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej a także, gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyla się od podpisania umowy.

6.Cena wywoławcza dla zestawu nagłośnieniowego będącego przedmiotem przetargu wynosi:

4600 zł brutto (VAT zw.), słownie: cztery tysiące sześćset złotych

 

 Cena wywoławcza za poszczególne elementy zestawu wynosi:

 

1 

Mikser FBT ME 24-4

1350 zł brutto (VAT zw.)

słownie: pięćset złotych

2 

Kolumny głośnikowe JBL JRX125

500-1000 Watts, 4 ohms

500 zł brutto (VAT zw.)

słownie: pięćset złotych

za 1 szt.

3 

Kolumna Celestion SR-2

Impedance 8 ohms

250 zł brutto (VAT zw.)

słownie: dwieście pięćdziesiąt zł

za 1 szt.

4 

Wzmacniacz mocy PEAVE4CS 1000X

750W x 2

250 zł brutto (VAT zw.)

słownie: dwieście pięćdziesiąt zł

za 1 szt.

 

7.Wymagania dotyczące składanych ofert:

Oferty winny być złożone w formie pisemnej na Załączniku nr 1 (dotyczy całego zestawu nagłośnieniowego) lub Załączniku nr 2 (dotyczy pojedynczych elementów zestawu),w zaklejonej kopercie i zawierać:

- imię nazwisko, adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,

- oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,

- oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu,

- jeżeli Zestaw nagłośnieniowy  nabywa osoba fizyczna wymagana jest kserokopia dowodu osobistego,

- jeżeli nabywcą jest firma lub inny podmiot wymagana jest kserokopia z KRS-u lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz numer NIP,

- kserokopię wpłaty wadium w przepadku wpłaty wadium na rachunek bankowy,

- nr telefonu kontaktowego.

      8.    Termin, miejsce i tryb składania ofert:

Przetarg przeprowadzony zostanie w budynku PCKiN ZAMEK w Przemyślu, ul. S. Konarskiego 5. 

Oferty należy złożyć w Dziale Księgowości (II piętro) ul. S. Konarskiego 5 do 29.12.2014 roku do godz. 9.30 według załączonego wzoru – Załącznik nr 1 lub nr 2 do ogłoszenia.

Otwarcie ofert nastąpi 29.12.2014 roku o godz. 10.00.

Koperta z ofertą winna być zaadresowana na Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEKz dopiskiem „Zestaw nagłośnieniowy – przetarg”. A także zawierać nazwisko i imię (nazwę firmy) oraz adres oferenta.

Oferty zostaną odrzucone i zwrócone oferentom bez otwierania jeżeli złożone zostały po wyznaczonym terminie lub nie zabezpieczono ich wadium w należytej wysokości.

Oferty zostaną odrzucone także w sytuacji gdy:

- nie zawierają danych, o których mowa w pkt. 7 lub dane te są niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwości,

- uczestnik przetargu nie zaoferował co najmniej ceny wywoławczej.

O odrzuceniu oferty, oferent zostanie powiadomiony niezwłocznie.

Oferta jest wiążąca przez 7 dni od terminu wyznaczonego do składania ofert.

Komisja przetargowa wybiera oferenta, który zaoferował najwyższą cenę.

Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

9.  Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od terminu wyznaczonego do składania ofert.

Wydanie przedmiotu nabycia nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia i podpisaniu umowy kupna sprzedaży. Cenę nabycia należy wpłacić w kasie PCKIN ZAMEK lub na wskazany rachunek bankowy. PCKiN ZAMEK zawiadomi oferenta, który złożył ofertę z najwyższą ceną o przyjęciu jego oferty i wyznaczy termin do podpisania umowy. Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie PCKiN ZAMEK w uzgodnionym przez strony terminie.


Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK informuje, iż przetarg nieograniczony na sprzedaż składników majątku ruchomego pn.: zestaw nagłośnieniowy został nierozstrzygnięty ze względu na brak ofert.Opublikował: Tomasz Beliński

Załączniki:
Zalacznik_Nr_1_sprzet_nagl..doc
Zalacznik_Nr_2_pojedyncze_elementy.doc

Wprowadzane zmiany:
2014-12-03 13:16:32 - Dodano wpis autor: Tomasz Beliński
2014-12-03 13:17:38 - Dodano załączniki autor: Tomasz Beliński
Drukuj

« wstecz


Archiwum z lat:
 2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008  

© PCKiN ZAMEK