Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Pomoc Pomoc
Statystyka odwiedzin


Regulamin organizacyjny
2007-06-14 11:09

Regulamin Organizacyjny
Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki ZAMEK


POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK w Przemyślu powołane UchwałąNr 206/2004 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 28 października 2004r. funkcjonuje jako samorządowa instytucja kultury i działa na podstawie:

1.Ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. Nr 110 z 1997 r., poz. 721 z późniejszymi zmianami).

2.Statutu nadanego uchwałą Nr 206/2004 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 28 października 2004r.

 

ZASADY ZARZĄDZANIA

 

§ 1

1.Na czele Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki ZAMEK stoi dyrektor, który kieruje jego działalnością, reprezentuje Centrum na zewnątrz i jest za niego odpowiedzialny.

2.Dyrektora Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki ZAMEK powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Przemyśla w trybie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r.o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

3.Organem doradczym i opiniodawczym jest rada programowa.

a)Członków rady w ilości nie mniejszej niż pięć osób powołuje i odwołuje dyrektor Centrum, po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Przemyśla.

b)Rada działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

 

 

 

 

§ 2

1.Dyrektor realizuje funkcję zarządzania wewnętrznego w drodze:

a)zarządzeń,

b)decyzji,

c)poleceń służbowych, ustnych i na piśmie.

2.Zarządzenia podaje się do wiadomości:

a)wszystkich pracowników przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń,

b)kierowników przez doręczenie.

 

OGÓLNY ZAKRES DZIAŁANIA, OBOWIĄZKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI PRACOWNIKÓW

 

§ 3

1.Pracownicy wykonują swoje obowiązki zgodnie z właściwymi przepisami prawnymi oraz zarządzeniami, decyzjami i poleceniami przełożonych.

2.Do obowiązków pracowników w szczególności należy:

a)staranne wykonywanie obowiązków zgodnie z zakresem obowiązków,

b)zaznajamianie się z obowiązującymi przepisami prawnymi i aktami wewnętrznymi oraz ich przestrzeganie,

c)informowanie bezpośredniegoprzełożonego o realizacji zadań,

d)przestrzeganie drogi służbowej,

e)nadzór nad powierzonym mieniem.

 

§ 4

 

1.Główny księgowy, kierownicy działów kierują wykonaniem zadań określonych zakresem działania, w szczególności przez:

a)planowanie pracy,

b)usprawnianie organizacji,

c)przydział zadań,

d)udzielanie wskazówek i instrukcji,

e)opracowanie projektów zakresów czynności i ich aktualizowanie,

f)nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników dyscypliny pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych,

g)dbałość o warunki pracy, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, opracowanie wniosków awansowych i premiowych,

h)planowanie urlopów wypoczynków i zastępstw,

i)informowanie dyrektora o realizacji zadań.

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

 

§ 5

Funkcjonowanie Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki ZAMEK jest oparte na pionach,
strukturze działowej oraz na zasadzie podległości i podziale czynności.

1.Pion administracyjno-finansowy składa się z działów:

a)Dział Księgowości – symbol DK.

b)Dział Administracji i Obsługi – symbol DAO.

c)Sekretariat Dyrektora – symbol SD.

d)Stanowisko samodzielnego specjalisty ds. kadr – symbol KS.

e)Inne stanowiska samodzielnych specjalistów – symbol RI.

2.Pion pracy programowo - artystycznej składa się z działów:

a)Dział Organizacji Imprez – symbol DOI, który składa się z zespołów pracowniczych:

­  -Zespołu Impresaryjnego, którego działalnością merytoryczną 
  kieruje kierownik działu,

­  -Zespołu Edukacji Kulturalnej, którego działalnością
  merytoryczną kieruje pracownik zespołu,
-innych zespołów, ­
-samodzielnych pracowników,
galerii, której pracą kieruje pracownik galerii.

b)Dział Wydawniczy – symbol DW, który składa się z:

komórki wydawniczej, której działalnością merytoryczna kieruje kierownik działu,

biblioteki – której działalnością merytoryczną kieruje pracownik biblioteki,

samodzielnych pracowników.

c)Zespół Pieśni i Tańca „Przemyśl” – symbol ZPiT który składa się z:

-instruktorów,

-grup tanecznych.

 

 

§ 6

 

1.Dyrektor Centrum na wniosek kierowników działów może powołać zespoły doraźne na czas określony do realizacji konkretnych zadań desygnując samodzielnych pracowników lub pracowników innych zespołów.

 

 

ZAKRES DZIAŁANIA W DZIAŁACH I ZESPOŁACH PRACOWNICZYCH

 

§ 7

 

1.Główny księgowy kieruje podległymi mu pracownikami oraz nadzoruje i kontroluje działalność finansową i gospodarczą Centrum, a w szczególności:

a)prowadzi księgowość,

b)organizuje i doskonali obieg dokumentów oraz je kontroluje,

c)sporządza kalkulacje kosztów i sprawozdania finansowe,

d)przechowuje i zabezpiecza dokumenty księgowe,

e)kontroluje wydatki poprzez zatwierdzanie dokumentów będących zobowiązaniami finansowymi,

f)prowadzi gospodarkę kasową,

g)nadzoruje gospodarkę magazynową.

§ 8

 

1.Kierownik Działu Administracji i Obsługi kieruje podległymi mu pracownikami przy realizacji zadań przygotowujących warunki organizacyjne i techniczne dla działalności Centrum, a w szczególności:

a)ewidencjonuje i zabezpiecza mienie Centrum,

b)zapewnia warunki zgodne z przepisami bhp i p.poż.,

c)realizuje naprawy i remonty bieżące,

d)realizuje remonty kapitalne,

e)realizuje zakupy, zgodnie ze składanymi zamówieniami,

f)przygotowuje środki techniczne, zgodnie z wpisami do książki zleceń,

g)nadzoruje działalność usługową - wynajem pomieszczeń i sprzętu,

h)dokonuje zamówień publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o zamówieniach publicznych.

                                 
                                                             § 9

 

Do zadań pracownika Sekretariatu Dyrektora należy:

a)organizowanie prac sekretariatu Centrum,

b)prowadzenie prac związanych z bieżącą korespondencją,

c)prowadzenie kroniki wydarzeń kulturalnych PCKiN ZAMEK,


                                                                   § 10

 

Do zadań samodzielnego specjalisty ds. kadr należy:

a)wykonywanie wszystkich prac związanych z dokumentacja osobową pracowników PCKiN ZAMEK,

b)prowadzenie dokumentacji dot. BHP w zakresie spraw pracowniczych,

c)prowadzenie archiwum zakładowego,

d)prowadzenie dokumentacji dot. działalności socjalnej PCKiN ZAMEK.


                                                                         § 11

 

Samodzielni specjaliści są zatrudniani w miarę potrzeb, a ich zadania określają indywidualne zakresy czynności.

 

§ 12

Kierownik Działu Organizacji Imprez kieruje podległymi mu zespołami i samodzielnymi pracownikami, galerią oraz działalnością Centrum w zakresie:

a)prezentacji dokonań twórczych i artystycznych poprzez organizację wystaw,

b)organizacji spektakli, koncertów, wystaw, warsztatów artystycznych dla form teatralnych, muzycznych, plastycznych, fotograficznych, literackich i innych,

c)prezentacji dokonań twórczych i artystycznych poprzez organizacje przeglądów,

d)prowadzenia działań w zakresie współpracy ze środowiskami i związkami twórczymi, stowarzyszeniami i animatorami kultury,

e)organizacji spektakli dla małych form teatralnych, koncertów ze szczególnym uwzględnieniem muzyki jazzowej,

f)prowadzenie działań zmierzających do wyeksponowania walorów historycznych, archeologicznych Zamku Kazimierzowskiego w celu podniesienia turystycznej atrakcyjności tego obiektu.

 

§ 13

Kierownik Działu Wydawniczego kieruje wydawnictwem, biblioteką, samodzielnymi pracownikami oraz działalnością Centrum w zakresie:

a)prowadzenia działalności wydawniczej popularyzującej kulturalno-historyczny wizerunek miasta i regionu,

b)prezentacji dokonań naukowych poprzez organizację konferencji naukowych, seminariów i odczytów,

c)prowadzenia biblioteki i gromadzenia wydawnictw naukowych i popularnonaukowych z dziedziny historii, sztuki i kultury,

d)prowadzenia działań w zakresie współpracy z placówkami naukowymi w Polsce i środowiskiem naukowym w Przemyślu,

e)pozyskiwanie środków z pozabudżetowych źródeł finansowania przedsięwzięć dotyczących kultury na działalność statutową PCKiN ZAMEK.

 

§ 14

Kierownik Zespołu Pieśni i Tańca „Przemyśl” kieruje podległymi mu pracownikami przy realizacji zadań z zakresu upowszechnianie kultury ludowej poprzez kreowanie działań, wydarzeń artystycznych, kształtowanie i zaspakajanie potrzeb i zainteresowań kulturą ludową dzieci i młodzieży w szczególności:

-organizację i udział dzieci i młodzieży w warsztatach tanecznych i muzycznych, przeglądach i festiwalach folklorystycznych,

-organizację koncertów, przeglądów, konkursów i imprez okazjonalnych,

-prowadzenie działań zmierzających do kultywowania i propagowania kultury ludowej,

-prezentowanie i popularyzowanie różnorodnych form tanecznych,

-nawiązywanie i podejmowanie współpracy z innymi pokrewnymi instytucjami kultury w kraju i za granicą.

 

§ 15

Samodzielni pracownicy Działu Organizacji Wystaw i Działu Wydawniczego realizują zadania zgodnie z programem zatwierdzonym przez dyrektora Centrum.

 

§ 16

Pracownicy zespołów doraźnych powołanych na czas określony przez dyrektora Centrum do realizacji projektów realizują zadania zgodnie z programem realizacji zatwierdzonym przez dyrektora.

 

ORGANIZACJA I TRYB PRACY PCKIN

 

§ 17

 

1.Pracą Centrum kieruje dyrektor przy pomocy głównego księgowego i kierowników działów.

2.Do aprobaty i podpisu dyrektora należy wszelka korespondencja wychodząca z Centrum.

3.Dyrektor parafuje pisma i dokumenty wpływające do Centrum.

4.Pisma, dokumenty przedstawione do podpisu Dyrektora parafują przygotowujący je pracownicy.

5.Korespondencję wychodzącą z Centrum powodującą zobowiązania finansowe parafuje na kopii główny księgowy.

 

§ 18

 

Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK prowadzi działalność statutową w:

  1. Zamku Kazimierzowskim w Przemyślu,
  2. pomieszczeniach Urzędu Miejskiego – Klub „Niedźwiadek” w Przemyślu,
  3. pomieszczeniach budynku przy ul. Konarskiego 5 w Przemyślu.

 

 

         ZASADY KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W PCKIN ZAMEK

 

§ 19

 

1.Celem kontroli wewnętrznej jest:

-zapewnienie prawidłowego i terminowego wykonania zadań przez pracowników Centrum,

-ustalenie źródeł występowania nieprawidłowości w celu ich likwidacji,

-usprawnienie działania Centrum,

-ustalenie instruktażu i niezbędnej pomocy.

 

2.Przedmiotem kontroli jest:

-sprawdzanie przebiegu i metod pracy oraz wyników działalności kontrolowanych pracowników w zakresie nałożonych na nich obowiązków i zadań,

-badanie sprawności, rzetelności i zgodności z prawem działania.

3.Kontrolę wewnętrzną w Centrum sprawuje Dyrektor i Główny księgowy.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


                                                                        § 20

 

Szczegółowe ustalenia regulujące pracę w Centrum są określone w obowiązującym zbiorze aktów normatywnych własnych takich jak:

-Instrukcja w sprawie ustalenia przyjętych zasad rachunkowości dla PCKiN ZAMEK.

-Instrukcja obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych.

-Instrukcja inwentaryzacyjna.

-Instrukcja w sprawie gospodarki kasowej.

-Instrukcja w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania.

-Instrukcja w sprawie gospodarki magazynowej.

-Regulamin udzielania zamówień publicznych.

-Regulamin kontroli wewnętrznej.

-Instrukcja dotycząca ewidencji majątku trwałego.

-Rzeczowy wykaz akt.

-Instrukcja kancelaryjna.

-Struktura organizacyjna Centrum.

-Zakresy czynności poszczególnych pracowników.

                                         § 21

 

1.Niniejszy regulamin wchodzi w życie na podstawie zarządzenia dyrektora Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki ZAMEK.

2.Zmiany regulaminu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego ustalenia.


                                                                        § 22

Graficzny schemat struktury organizacyjnej stanowi załącznik do regulaminu.


Opublikował: Tomasz Beliński


Wprowadzane zmiany:
2007-06-14 11:10:49 - Dodano wpis autor: Tomasz Beliński
2007-06-14 11:36:17 - Zmieniono treść autor: Tomasz Beliński
2007-06-14 11:50:39 - Zmieniono treść autor: Tomasz Beliński
2007-06-14 11:55:12 - Zmieniono treść autor: Tomasz Beliński
2007-06-14 11:57:13 - Zmieniono treść autor: Tomasz Beliński
2007-06-14 12:12:15 - Zmieniono treść autor: Tomasz Beliński
2007-06-14 12:15:07 - Zmieniono treść autor: Tomasz Beliński
2007-06-14 12:18:14 - Zmieniono treść autor: Tomasz Beliński
2007-06-14 12:20:17 - Zmieniono treść autor: Tomasz Beliński
2007-06-14 12:22:00 - Zmieniono treść autor: Tomasz Beliński
2016-02-12 15:00:45 - Zmieniono treść autor: Tomasz Beliński
2016-02-12 15:03:53 - Zmieniono treść autor: Tomasz Beliński
2016-02-12 15:06:58 - Zmieniono treść autor: Tomasz Beliński
2016-02-12 15:11:48 - Zmieniono treść autor: Tomasz Beliński
2016-02-12 15:19:29 - Zmieniono treść autor: Tomasz Beliński
2016-02-12 15:44:05 - Zmieniono treść autor: Tomasz Beliński
Drukuj

« wstecz


© PCKiN ZAMEK