Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Pomoc Pomoc
Statystyka odwiedzin


Przetarg nieograniczony na zakup przenośnej estrady plenerowej z zadaszeniem osłaniającym scenę
2010-03-17 11:06

Numer ogłoszenia: 74482 - 2010; data zamieszczenia: 17.03.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK , Aleje XXV Polskiej Drużyny Strzeleckiej 1, 37-700 Przemyśl, woj. podkarpackie, tel. 0-16 678 50 62, faks 0-16 678 39 48.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kultura.przemysl.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup przenośnej estrady plenerowej z zadaszeniem osłaniającym scenę.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompletna estrada składana, przeznaczona do wielokrotnego montażu o konstrukcji aluminiowej z zadaszeniem o nw. Parametrach wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego : Specyfikacja parametrów technicznych składanej estrady plenerowej z zadaszeniem osłaniającym scenę: Parametr graniczny, wymagany Wymagane dodatkowe dane 1. Składane zadaszenie sceny 1.1 Konstrukcja zadaszenia sceny wolnostojąca, składana, dach w kształcie łukowym zdjęcie i rysunek konstrukcyjny zadaszenia, 1.2 Wymiar zadaszenia sceny Szerokość: 12m Głębokość:10m Wysokość słupów: 8m 1.3 Konstrukcja stelaża, rodzaj materiału z jakiego jest wykonana Konstrukcja: kratownice, Słupy: Quadrosystem 4 szt., wiązary dachowe, kalenica: Quadrosystem, Obwiednia zadaszenia: Quadrosystem (przystosowany do montowania PAR 64), Zewnętrzne trawersy, przymocowane do przednich wózków(na zewnątrz sceny) w celu zawieszenia kolumn głośnikowych, Krokwie podtrzymujące plandekę zadaszenia: duosystem Materiały: stopy aluminium atesty na konstrukcję 1.4 Waga całkowita konstrukcji stelaża do 2000 kg 1.5 Czas montażu konstrukcji 4-6 godzin 1.6 Ilość pracowników niezbędnych do montażu i demontażu konstrukcji 4-5 osób 1.7 Obciążenie użytkowe dolnych kratownic konstrukcji dachu i słupów nośnych Skupione:450kg Rozproszone: 70kg/mb, Obciążenia dodatkowe słupów: 300kg/słup Łączne dodatkowe obciążenie konstrukcji zadaszenia ok.1200 kg dokumentacją potwierdzającą wytrzymałość mechaniczną 1.8 Wymiary i ilość elementów konstrukcji Maksymalna długość elementów konstrukcji:4m Wykaz 1.9 Rozwiązania konstrukcyjne ułatwiające szybki montaż i demontaż Łączenia elementów: szybkozłącza, Konstrukcja zadaszenia mocowana do wózków poruszających się wzdłuż słupów za pomocą wyciągarek łańcuchowych 2T opis wózków jezdnych, opis wyciągarek łańcuchowych 2T, atesty na wyciągarki 1. 10 Powierzchnia składowania Do 30 m2, do wysokości 2,5 m 2. Pokrycie zadaszenia sceny 2.1 Pokrycie zadaszenia sceny Zawieszone na konstrukcji ze ścianami bocznymi 2.2 Rodzaj materiału z jakiego jest wykonane dach : PCV wielowarstwowy o rozmiarach 10x12m Ściany tylna i dwie boczne: siatka Atesty na materiał użyty do wykonania zadaszenia: trudnopalność, wytrzymałość na: rozdarcie, sklejenie, rozciąganie, wpływ temperatury 2.3 Ciężar właściwy materiału Ok. 650 g/m^2 2.4 Trwałość pokrycia Okres 7 lat 2.5 Powierzchnia składowania Do 3m^2 2.6 Ilość pracowników potrzebnych do montażu i demontażu Do 4 osób 2.7 Czas montażu pokrycia zadaszenia wraz ze ścianami bocznymi 1 godzina 3. Składana estrada 3.1 Konstrukcja sceny Oparta o modułowe, uniwersalne podesty sceniczne. Całość estrady ma tworzyć stabilny obiekt o równej powierzchni Zdjęcie i rysunek konstrukcyjny sceny 3.2 Wymiary zewnętrzne sceny 10 m x10 m 3.3 Konstrukcja pojedynczego podestu scenicznego Aluminiowy, wypełniony wodoodporną sklejką pokrytą powierzchnią antypoślizgową, trwale przymocowaną do ram podestów 3.4 Wymiary pojedynczego podestu scenicznego 1x2 m 3.5 Budowa nóg podestu Demontowane, teleskopowe o możliwości płynnej regulacji w granicach od ok. 90 cm do ok. 160 cm 3.6 Wytrzymałość konstrukcji scenicznej 750 kg/m^2 atest 3.7 Czas montażu sceny 4 godziny 3.8 Ilość pracowników niezbędnych do montażu i demontażu sceny 4 osoby 3.9 Rozwiązania konstrukcyjne, umożliwiające szybki montaż i demontaż Konstrukcja obrzeży podestów oraz elementy łączeniowe powinny zapewniać szybkie i trwałe połączenie poszczególnych podestów 3. 10 Dodatkowe elementy sceny Schody: 1 komplet o regulowanej, odpowiedniej wysokości, wyposażone w jednostronne poręcze Poręcze ochronne (z trzech stron sceny).

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.21.00.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

onie dotyczy

·III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o2) wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentu potwierdzającego, że te roboty zostały wykonane należycie - - załącznik nr 4 do SIWZ,

·III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

onie dotyczy

·III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

onie dotyczy

·III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

onie dotyczy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

·III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

·III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie
 • zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym
 • zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich

·inne dokumenty

atesty, dokumentację potwierdzającą wytrzymałość mechaniczną

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

nie dotyczy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kultura.przemysl.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK 37-700 Przemyśl ul S. Konarskiego 5 (Księgowość).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.03.2010 godzina 10:00, miejsce: Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK 37-700 Przemyśl ALeje XXV Polskiej Drużyny Strzeleckiej 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

..........................................................................................................................

DK-343/2/10                                                                 Przemyśl 30.03.2010 r.

 

 

 

 

                                       ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007r. Dz.U. Nr 223 poz.1655 z pózn. zm.)Zamawiającyzawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nadostawę przenośnej estrady plenerowej z zadaszeniem osłaniającym scenę do Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki ZAMEK w Przemyślu.

 

Do realizacji przedmiotowego zamówienia wybranojako najkorzystniejszą, ofertę którązłożyłaFirmaPUHP LUMEX Leszek Pióro Waldemar Pióro ul Dolne Młyny 77, 59-700 Bolesławiec

.

Cena oferty (Nr 2) najkorzystniejszej wynosi: 157.380 złotych( brutto ), słownie: sto pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych

 

Uzasadnienie wyboru oferty: wybrany Wykonawca w złożonej ofercie spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający ustanowił jedno kryterium oceny i wyboru ofert tj. cena =100%.

Wybrana oferta uzyskała maksymalną ocenę – 100 pkt.

 

W postępowaniu zostały złożona również :

oferta (nr 1) złożona przezWAMAT Spółka z o.o. Podleszany 186, 39-300 Mielec

cena oferty 195.200 złotych brutto. Oferta spełnia wszystkie warunki określone w siwzi uzyskała 80,63 pkt. w przyjętym w siwz kryterium oceny ofert.

.

 

W sprawie podpisania umowy wybrany wykonawcaw terminie do dnia07.04.2010 roku skontaktuje się z:Dyrektorem- Renatą Nowakowską ( tel. 0-16 )678 50-61

 

 

Otrzymują:

 1. PUHP LUMEX Leszek Pióro Waldemar Pióro

Ul. Dolne Młyny 77, 59-700 Bolesławiec

 

 1. WAMAT Spółka z o.o.

Podleszany 186, 39-300 Mielec


Opublikował: Tomasz Beliński

Załączniki:
SIWZ ESTRADA wraz z załącznikami

Wprowadzane zmiany:
2010-03-17 11:11:52 - Dodano wpis autor: Tomasz Beliński
2010-03-17 11:13:18 - Dodano załączniki autor: Tomasz Beliński
Drukuj

« wstecz


© PCKiN ZAMEK