Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Pomoc Pomoc
Statystyka odwiedzin


Przetarg nieograniczony na sprzedaż składnika majątku ruchomego pn.: Estrada przenośna „Quadro” z zadaszeniem
2010-09-02 14:47

Przemyśl 2.09.2010 r.

DK-2012/1/2010


 

                                                 OGŁOSZENIE

 

 

Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż składnika majątku ruchomego pn.: Estrada przenośna „Quadro” z zadaszeniem

 

  1. Adres i siedziba instytucji;

 

37-700 Przemyśl, al. XXV Polskiej Drużyny Strzeleckiej 1

  1. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu;

 

Przetarg przeprowadzony zostanie w siedzibie Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki ZAMEK al. XXV Polskiej Drużyny Strzeleckiej 1, 37-700 Przemyśl. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 września o godz. 10.00.

 

  1. Miejsce i termin w którym można obejrzeć estradę:

 

PCKiN ZAMEK, 37-700 Przemyśl, al. XXV Polskiej Drużyny Strzeleckiej 1, w okresie od 03.09.2010 do 14.09.2010r, w godz. od 8.00 do 12.00, pracownik do kontaktu Wojciech Kazieńko tel 016 678 50 63.

 

  1. Parametry techniczne sprzedawanej estrady:

 

Zadaszenie 10,5m x 10,5m,wysokość 6,0 m plus podesty sceniczne o wymiarach 1x2m łącznie 80m²

 

  1. Wysokość wadium , termin i miejsce jego wniesienia:

 

Wadium wynosi 1.540 złotych, słownie: jeden tysiąc pięćset czterdzieści złotych. Wadium wyłącznie w pieniądzu wnieść należy do kasy Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki ZAMEK, Przemyśl ul Konarskiego 5 do dnia 15 września 2010 w godzinach od 8.00 do 12.00 lub przelać na konto PBS o/Przemyśl nr 76 8642 1155 2015 1503 8513 0001 z oznaczeniem „Wadium – przetarg”. Wadium powinno znaleźć się na koncie PCKIN ZAMEK, najpóźniej w terminie wyznaczonym na otwarcie ofert.

Komisja przetargowa sprawdzi czy oferenci wnieśli wadium w należytej wysokości. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty. Wadium złożone przez nabywcę zaliczone zostanie na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej a także, gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyla się od podpisania umowy.

 

  1. Cena wywoławcza dla estrady przenośnej „Quadro” będącej przedmiotem przetargu wynosi:

 15.400 złotych, słownie: piętnaście tysięcy czterysta złotych.

 

  1. Wymagania dotyczące składanych ofert:

 

Oferta winna być złożona w formie pisemnej na Załączniku nr 1, w zaklejonej kopercie i zawierać:

- imię nazwisko, adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,

- oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,

- oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu,

- jeżeli estradę nabywa osoba fizyczna wymagana jest kserokopia dowodu osobistego,

- jeżeli nabywcą jest firma lub inny podmiot wymagana jest kserokopia z KRS-u lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz numer NIP,

- kserokopię wpłaty wadium w przepadku wpłaty wadium na rachunek bankowy,

- nr telefonu kontaktowego,

 

8 Termin, miejsce i tryb składania ofert:

 

Przetarg przeprowadzony zostanie w siedzibie PCKiN ZAMEK w Przemyślu, al. XXV Polskiej Drużyny Strzeleckiej 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 września o godz. 10.00. Oferty złożyć należy w sekretariacie PCKIN ZAMEK do dnia 16 września do godz. 9.00 według załączonego wzoru – Załącznik nr 1 do ogłoszenia. Koperta z ofertą winna być zaadresowana na Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK z dopiskiem „Estrada – przetarg”. A także zawierać nazwisko i imię (nazwę firmy) oraz adres oferenta.

Oferty zostaną odrzucone i zwrócone oferentom bez otwierania jeżeli złożone zostały po wyznaczonym terminie lub nie zabezpieczono ich wadium w należytej wysokości.

Oferty zostaną odrzucone także w sytuacji gdy:

- nie zawierają danych, o których mowa w pkt. 7 lub dane te są niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwości,

- uczestnik przetargu nie zaoferował co najmniej ceny wywoławczej,

O odrzuceniu oferty, oferent zostanie powiadomiony niezwłocznie,

Oferta jest wiążąca przez 7 dni od terminu wyznaczonego do składania ofert.

Komisja przetargowa wybiera oferenta, który zaoferował najwyższą cenę.

Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

  1. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od terminu wyznaczonego do składania ofert.

 

Wydanie przedmiotu nabycia nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia i podpisaniu umowy kupna sprzedaży. Cenę nabycia należy wpłacić w kasie PCKIN ZAMEK lub na wskazany rachunek bankowy. PCKiN ZAMEK zawiadomi oferenta, który złożył ofertę z najwyższą ceną o przyjęciu jego oferty i wyznaczy termin do podpisania umowy. Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie PCKiN ZAMEK w uzgodnionym przez strony terminie.

............................................................................................................................

 

Przemyśl, dn. 16.09.2010 r.

DK 2012/ 1 /10

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

 

Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na sprzedaż składnika majątku ruchomego pn. Estrada przenośna „Quadro” z zadaszeniem.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Klasztor Znalezienia Krzyża Świętego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych, 37-743 Kalwaria Pacławska 40. Oferta spełnia wszystkie warunki określone w ogłoszeniu z dn. 2.09.2010.

Cena oferty wynosi 17.000 zł słownie: siedemnaście tysięcy złotych.

 

 

W sprawie podpisania umowy wybrany oferent w terminie do dnia 24.09.2010 r. skontaktuje się z: Dyrektorem – Renata Nowakowską tel. 16 678-50-61


Opublikował: Tomasz Beliński

Załączniki:
estrada_plenerowa_zalacznik.doc

Wprowadzane zmiany:
2010-09-02 14:50:36 - Dodano wpis autor: Tomasz Beliński
2010-09-02 14:51:48 - Dodano załączniki autor: Tomasz Beliński
Drukuj

« wstecz


© PCKiN ZAMEK