Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Pomoc Pomoc
Statystyka odwiedzin


Przetarg nieograniczony na zakup akordeonu cyfrowego
2011-10-18 08:08

Przemyśl: Zakup akordeonu cyfrowego
Numer ogłoszenia: 338862 - 2011; data zamieszczenia: 17.10.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK , Aleje XXV Polskiej Drużyny Strzeleckiej 1, 37-700 Przemyśl, woj. podkarpackie, tel. 0-16 678 50 62, faks 0-16 678 39 48.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kultura.przemysl.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.kultura.przemysl.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup akordeonu cyfrowego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup akordeonu cyfrowego Roland FR-3X według następujących wskaźników: Klawiatura, basy i miech Prawa ręka 37 klawiszy czułych dynamicznie Lewa ręka 120 czułych dynamicznie guzików Tryby Standard, Free Bass, Orch. Bass, Orch. Chord, Orch. Free Bass Miech Nowy czujnik ciśnienia w miechu (czujnik wysokiej rozdzielczości, regulator oporu miecha: kółko z dokładną regulacją) Zestaw brzmieniowy Brzmienia 21 zestawów akordeonowych Set + 4 zestawy użytkownika, każdy zawiera: 14 registrów Treble, 7 registrów Bass, 7 registrów Free Bass, 7 registrów Orchestra Bass, 7 registrów Orchestra Chord, 7 registrów Orchestra Free Bass, 10brzmień orkiestrowych, 10 brzmień organowych Ilość chórów dla treble 4 Ilość chórów dla basu 5 Ilość chórów dla akordów 3 Ilość chórów dla basu melodycznego 2 Wave ROM 64MB próbek Maksymalna polifonia 128 głosów Brzmienia orkiestrowe 10: Trombone, Trumpet, T Sax, A Sax, Clarinet, Harmonica, Violin, Flute, El. PianoOrg, Strings Brzmienia orkiestrowe basowe 7: Acoustic, Bowed, Fingered, Fretless, Picked, Tuba, Tuba Mix Brzmienia orkiestrowe melodyczne basowe 7: Trombone, Clarinet, Oboe, Flute, Perc. Organ, Ac. Guitar, Ac. Piano Brzmienia orkiestrowe akordowe 7: Trombone, Clarinet, Oboe, Flute, Perc. Organ, Ac. Guitar, Ac. Piano Brzmienia organowe 10: Perc Jazz, Jazz Ballad, Distort Organ, Full Organ, Overdr Organ, Popular Organ, Ligh Jazz, Bossa, Latin, Light Latin PBM (Modelowanie fizycznego zachowania) Szumy, przydźwięki Growl zatrzymujących się języczków piszczałek, przydźwięk zamykanych klap, dźwięk guzików basowych, symulacja pojedynczej piszczałki: Hysteresis threshold, krzywa ekspresji, zmienne odkształcenie wysokości dźwięku jako reakcja na ciśnienie w miechu, przełączanie próbek: za pomocą przyspieszenia mieczowania, poprzez repetycję nut Strój Musette Presety Micro tuning: 16 (Off, Dry, Classic, F-Folk, American L/H, North Europe, German L/H, D-Folk L/H, Alpine, Italian L/ H, French, Scottish) Efekty Reverb: 8 typów, Chorus: 8 typów, Rotary (Slow/Fast) dla brzmień organowych, symulacje Cassotto i Sordina Panel kontrolny Gałki: VOL, Treble/Bass BAL, Reverb, Chorus Przyciski panelowe: 10 Treble registers + Set, 7 Bass registers, USER PROGRAM, ORGAN/ORCHESTRA, SORDINA, POWER Tryby pracy ORCHESTRA/ORGAN Solo, Dual, High, Low Odtwarzacz Wave/MP3 Play/Pause, Stop/Reset Bass to Treble o­n/Off Bass&Chord Drum Link o­n/Off Oktawa Down, 0, Up (for Treble and Orchestra) 10 pamięci User Program Inne Wyświetlacz LED, 3 x 7 segmentów Szacowana moc wyjściowa 2 x 11W RMS Głośniki 2 x 10cm (neodymowe) Zasilanie Baterie (typ AA akumulatorki Ni-MH x 10), Zasilacz PSB-7U: AC117V, 220V, 230V, 240V Złącza pokładowe OUTPUT (L/Mono, R/Mono), PHONES, USB memory, MIDI OUT/IN (funkcja ustawiana w menu), DC IN: dla zasilacza PSB-7U Akcesoria Zasilacz AC, Owners Manual, guziki basowe, ściereczka, Pasy, pojemnik na baterie (zainstalowany fabrycznie) Pokrowiec miękki dla akordeonu. Rozmiar i waga 481 x 270 x 430 mm; 8.3 kg Kolor czarny. Dodatkowo oryginalny osprzęt firmy Roland: - Moduł BK-7m - Kabel midi - 2 sztuki - Pendrive BK - LB - 01 - statyw PDS - 10.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.31.11.20-0, 37.32.00.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający żąda złożenia aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający żąda przedłożenia: Wykazu wykonanych w okresie ostatnich 3 lat dostaw (minimum dwóch dostaw), odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie oświadczenia.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie oświadczenia.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie oświadczenia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • opis urządzeń technicznych, instrukcję obsługi oraz środków stosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług oraz opis zaplecza naukowo-badawczego wykonawcy, w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kultura.przemysl.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 37-700 Przemyśl ul. Konarskiego 5, Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.10.2011 godzina 11:00, miejsce: Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK, ul. Konarskiego 5, 37-700 Przemyśl.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Opublikował: Tomasz Beliński

Załączniki:
SIWZ.doc

Wprowadzane zmiany:
2011-10-18 08:20:17 - Dodano wpis autor: Tomasz Beliński
2011-10-18 08:22:29 - Dodano załączniki autor: Tomasz Beliński
Drukuj

« wstecz


© PCKiN ZAMEK