Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Pomoc Pomoc
Statystyka odwiedzin


II pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż estrady plenerowej
2021-03-18 13:44OGŁOSZENIE

Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK ogłasza II pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż estrady plenerowej


1.Adres i siedziba instytucji

37-700 Przemyśl, al. XXV Polskiej Drużyny Strzeleckiej 1

2.Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu

Przetarg przeprowadzony zostanie w siedzibie Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki ZAMEKAleje XXV Polskiej Drużyny Strzeleckiej 1, 37-700 Przemyśl (Zamek Kazimierzowski)

Otwarcie ofert nastąpi 12.04.2021 roku o godz. 9:00.

3.Miejsce i termin w którym można obejrzeć estradę plenerową:

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, ul. Emilii Plater 8, 37-700 Przemyśl w okresie od 18.03.2021 roku do 9.04.2021 roku, w godz. od 8.00 do 14.00, po wcześniejszym uzgodnieniu. Pracownik do kontaktu Beata Domka tel.:  608324446.

 

4.Estrada plenerowa składa się z następujących elementów:

-konstrukcji zadaszenia QUADROSYSTEM /szybko-złącza/ - rok produkcji: 2010 r.

słupy 350/350,

belki poziome QUADRO 400/750

wymiary 12,0 x 10,0 x 8,0 m

-50 podestów scenicznych

wysokość regulowana: 0,9 m-1,4 m

wymiary: 10,0 x 10,0 m

 

5.Wysokość wadium, termin i miejsce jego wniesienia:

 

Wadium wynosi 4.000 zł złotych, słownie: cztery tysiące złotych.

 

1)Wadium wyłącznie w pieniądzu należy wnieść do kasy Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki ZAMEK, Przemyśl ul Konarskiego 5 do 12.04.2021 roku do godz. 9.00

lub przelać na konto Getin Noble Bank S.A. 96 1560 0013 2727 5636 2000 0001 z oznaczeniem „Wadium – przetarg estrada plenerowa”.

Wadium powinno znaleźć się na koncie PCKIN ZAMEK, najpóźniej w terminie wyznaczonym na otwarcie ofert.

2)Komisja przetargowa sprawdzi, czy oferenci wnieśli wadium w należytej wysokości.

3)Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

4)Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.

5)Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

6.Cena wywoławcza estrady plenerowej będącej przedmiotem przetargu wynosi:

netto 33.049,80 gr.,

słownie; trzydzieści trzy tysiące czterdzieści dziewięć złotych 80/100.

podatek VAT 23% tj. 7.601,45 gr.,

słownie: siedem tysięcy sześćset jeden złotych 45/100.

 

brutto 40.651,25 gr.

słownie: czterdzieści tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden złotych 25/100.

 

7.Wymagania dotyczące składanych ofert:

Oferty winny być złożone w formie pisemnej na  Załączniku nr 1 w zaklejonej kopercie i zawierać:

- imię nazwisko, adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,

- oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,

- oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu,

- jeżeli nabywcą jest firma lub inny podmiot wymagana jest kserokopia z KRS-u lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz numer NIP,

- kserokopię wpłaty wadium w przepadku wpłaty wadium na rachunek bankowy,

- nr telefonu kontaktowego.

      8.    Termin, miejsce i tryb składania ofert:

Przetarg przeprowadzony zostanie w siedzibie PCKiN ZAMEK w Przemyślu, Aleje XXV Polskiej Drużyny Strzeleckiej 1 (Zamek Kazimierzowski)

 

Oferty należy złożyć osobiście w sekretariacie PCKiN ZAMEK lub przesłać na adres:

Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK

Aleje XXV Polskiej Drużyny Strzeleckiej 1, 37-700 Przemyśl

do 12.04.2021 roku do godz. 8.30 według załączonego wzoru – Załącznik nr 1 do ogłoszenia.

Otwarcie ofert nastąpi 12.04.2021 roku o godz. 9.00.

 

Koperta z ofertą winna być zaadresowana na Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEKz dopiskiem „Estrada plenerowa – przetarg”. A także zawierać nazwisko i imię (nazwę firmy) oraz adres oferenta.

 

 

 

 

 

 

Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:

 

1)została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta który nie wniósł wadium,

2)nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w punkcie 7, lub są o­ne niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę,

3)o odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta,

4)oferta jest wiążąca przez 7 dni od terminu wyznaczonego do składania ofert,

5)Komisja przetargowa wybiera oferenta, który zaoferował najwyższą cenę,

6)organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

 

9.  Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od terminu wyznaczonego do składania ofert.

Wydanie przedmiotu nabycia nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia i podpisaniu umowy kupna sprzedaży. Cenę nabycia należy wpłacić w kasie PCKIN ZAMEK lub na wskazany rachunek bankowy. PCKiN ZAMEK zawiadomi oferenta, który złożył ofertę z najwyższą ceną o przyjęciu jego oferty i wyznaczy termin do podpisania umowy. Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie PCKiN ZAMEK w uzgodnionym przez strony terminie.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie II przetargu nieograniczonego na sprzedaż estrady plenerowej wpłynęła jedna ważna oferta.

Oferta spełnia wszystkie warunki określone w ogłoszeniu z dn. 17.03.2021 r.

Estrada plenerowa została sprzedana Podkarpackiej Agencji Artystycznej PART, 37-550 Radymno, ul. Kościuszki 2, Artur Olszański za kwotę 40.651,25 złotych brutto, słownie: czterdzieści tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden złotych 25/100.Opublikował: Tomasz Beliński

Załączniki:
Zalacznik_Nr_1_estrada_plenerowa.doc

Wprowadzane zmiany:
2021-03-18 13:50:46 - Dodano wpis autor: Tomasz Beliński
2021-03-18 13:54:46 - Dodano załączniki autor: Tomasz Beliński
Drukuj

« wstecz


© PCKiN ZAMEK