Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Pomoc Pomoc
Statystyka odwiedzin


Podnajem Kawiarni „Artystycznej” w Zamku Kazimierzowskim
2021-05-10 14:21Przemyśl 10.05.2021r

OGŁOSZENIE

Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK w Przemyślu

zapraszawszystkich zainteresowanych do składania ofert na podnajem Kawiarni „Artystycznej” w Zamku Kazimierzowskim (powierzchnia będąca przedmiotem podnajmu wynosi 68,32 m2, powierzchnia tarasu 132 m2).

 

1.Termin i miejsce składania ofert: 25 czerwiec 2021 roku do godziny 12.00 w sekretariacie PCKiN ZAMEK, Al. XXV Polskiej Drużyny Strzeleckiej 1, 37-700 Przemyśl. Ofert należy składać w zamkniętych kopertach opisanych „Oferta podnajmu Kawiarni „Artystycznej”.

2.Otwarcie ofert nastąpi 25 czerwca 2021r o godzinie 12:30 w Sali kominkowej w Zamku Kazimierzowskim w Przemyślu, Al. XXV Polskiej Drużyny Strzeleckiej 1.

3.Oferta musi zawierać:

a)Nazwę firmy, imię i nazwisko oferenta,

b)Deklarowaną wysokość stawki czynszowej netto (bez podatku VAT) za 1 miesiąc,

c)Planowany sposób wykorzystania lokalu (preferowana będzie profil działalności zachowujący charakter Kawiarni „Artystycznej”).

d)Propozycję wystroju wnętrz (preferowanaestetyka dostosowana do obiektu i profilu działalności prowadzonej przez Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK).

e)Ważne zaświadczenia o braku zaległości w opłacaniu należności na rzecz Gminy Miejskiej Przemyśl, w zakresie podatków i opłat lokalnych, czynszów dzierżawnych, czynszów za najem.

f)Aktualny wypis z właściwego rejestru sądowego albo aktualny wypis z Centralnej Ewidencji i informacji o Działalności Gospodarczej.

g)Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków,

h)Aktualne zaświadczenie ZUS potwierdzające, że oferent nie zalega z opłacaniem składek,

Dodatkowo oferta może zawierać:

a)Zakres i koszt ewentualnego remontu wraz z oświadczeniem o wykonaniu remontu na koszt własny,

b)Inne dane i informacje wg. uznania Oferenta.

Pomieszczenia Kawiarni można oglądać od poniedziałku do piątku, od godziny 9:00 do 14:00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z Kierownikiem Działu Administracji i Obsługi P. Beatą Domka. Nr. tel. 608324446Opublikował: Tomasz Beliński


Wprowadzane zmiany:
2021-05-10 14:22:43 - Dodano wpis autor: Tomasz Beliński
2021-05-10 14:23:52 - Zmieniono treść autor: Tomasz Beliński
Drukuj

« wstecz


© PCKiN ZAMEK