Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Pomoc Pomoc
Statystyka odwiedzin


Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż składników majątku ruchomego pn.: Kocioł gazowo-olejowy firmy Radan
2011-12-12 12:00

 

Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż składników majątku ruchomego pn.: Kocioł gazowo-olejowy firmy Radan

Przemyśl 12.12.2011r

 

DK-2012/3/2011

 

 

                                                                              OGŁOSZENIE

 

Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż składników majątku ruchomego pn.: Kocioł gazowo-olejowy firmy Radan nr fabryczny 4053798, rok prod. 1998, moc maksymalna 172 kW z regulatorem kotłowym zabudowanym w konsoli kotłowej.

 

  1. Adres i siedziba instytucji;

 

37-700 Przemyśl, al. XXV Polskiej Drużyny Strzeleckiej 1

  1. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu;

 

Przetarg przeprowadzony zostanie w siedzibie Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki ZAMEK ul. S. Konarskiego 5, 37-700 Przemyśl. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 grudnia br. o godz. 9.30.

 

  1. Miejsce i termin w którym można obejrzeć Kocioł gazowo-olejowy:

 

PCKiN ZAMEK, 37-700 Przemyśl, al. XXV Polskiej Drużyny Strzeleckiej 1 – w Zamku Kazimierzowskim, w okresie od 12.12.2011r do 28.12.2011r, w godz. od 8.00 do 12.00, po wcześniejszym uzgodnieniu. Pracownik do kontaktu Wojciech Kazieńko tel  664421735 lub 016 678 5062

 

  1. Parametry techniczne kotła gazowo-olejowego:

Kocioł gazowo-olejowy firmy Radan nr fabryczny 4053798, rok prod. 1998, moc maksymalna 172 kW z regulatorem kotłowym zabudowanym w konsoli kotłowej.

Palnik gazowy na gaz ziemny GZ 50 firmy Giersch, typ RG 30-Z-L-N, nr 23-36-40460-98, moc 105kW/260 kW, rok produkcji 1998

 

  1. Wysokość wadium , termin i miejsce jego wniesienia:

 

Wadium wynosi 369 złotych, słownie: trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych. Wadium wyłącznie w pieniądzu wnieść należy do kasy Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki ZAMEK, Przemyśl ul Konarskiego 5 do dnia 28 grudnia 2011r w godzinach od 8.00 do 12.00 lub przelać na konto PBS o/Przemyśl nr 76 8642 1155 2015 1503 8513 0001 z oznaczeniem „Wadium – przetarg kocioł gazowy”. Wadium powinno znaleźć się na koncie PCKIN ZAMEK, najpóźniej w terminie wyznaczonym na otwarcie ofert.

Komisja przetargowa sprawdzi czy oferenci wnieśli wadium w należytej wysokości. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty. Wadium złożone przez nabywcę zaliczone zostanie na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej a także, gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyla się od podpisania umowy.

 

 

 

  1. Cena wywoławcza dla kotła gazowo-olejowego będącego przedmiotem przetargu wynosi:

 

3.690 złotych brutto, (3.000 złotych plus 23% podatku VAT), słownie: trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt złotych.

 

  1. Wymagania dotyczące składanych ofert:

 

Oferta winna być złożona w formie pisemnej na Załączniku nr 1, w zaklejonej kopercie i zawierać:

- imię nazwisko, adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,

- oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,

- oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu,

- jeżeli kocioł gazowo-olejowynabywa osoba fizyczna wymagana jest kserokopia dowodu osobistego,

- jeżeli nabywcą jest firma lub inny podmiot wymagana jest kserokopia z KRS-u lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz numer NIP,

- kserokopię wpłaty wadium w przepadku wpłaty wadium na rachunek bankowy,

- nr telefonu kontaktowego,

 

8Termin, miejsce i tryb składania ofert:

 

Przetarg przeprowadzony zostanie w siedzibie PCKiN ZAMEK w Przemyślu, al. S. Konarskiego 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 grudnia br. o godz. 9.30. Oferty złożyć należy w sekretariacie PCKIN ZAMEK ul. Konarskiego 5 do dnia 29 grudnia br do godz. 8.30 według załączonego wzoru – Załącznik nr 1 do ogłoszenia. Koperta z ofertą winna być zaadresowana na Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK z dopiskiem „Kocioł gazowo-olejowy – przetarg”. A także zawierać nazwisko i imię (nazwę firmy) oraz adres oferenta.

Oferty zostaną odrzucone i zwrócone oferentom bez otwierania jeżeli złożone zostały po wyznaczonym terminie lub nie zabezpieczono ich wadium w należytej wysokości.

Oferty zostaną odrzucone także w sytuacji gdy:

- nie zawierają danych, o których mowa w pkt. 7 lub dane te są niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwości,

- uczestnik przetargu nie zaoferował co najmniej ceny wywoławczej,

O odrzuceniu oferty, oferent zostanie powiadomiony niezwłocznie,

Oferta jest wiążąca przez 7 dni od terminu wyznaczonego do składania ofert.

Komisja przetargowa wybiera oferenta, który zaoferował najwyższą cenę.

Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

9.Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od terminu wyznaczonego do składania ofert.

 

Wydanie przedmiotu nabycia nastąpi niezwłoczenie po zapłaceniu ceny nabycia i podpisaniu umowy kupna sprzedaży. Cenę nabycia należy wpłacić w kasie PCKIN ZAMEK lub na wskazany rachunek bankowy. PCKiN ZAMEK zawiadomi oferenta, który złożył ofertę z najwyższą ceną o przyjęciu jego oferty i wyznaczy termin do podpisania umowy. Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie PCKiN ZAMEK w uzgodnionym przez strony terminie.

 

Zatwierdzam:

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU

Sprzedający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na sprzedaż Kotła gazowo-olejowego firmy RADAN nie wpłynęła żadna oferta. II przetarg nieograniczony zostanie ogłoszony po upływie miesiąca od dnia zamknięcia pierwszego przetargu.


Opublikował: Tomasz Beliński

Załączniki:
Zalacznik_sprzedaz_PIECA_CO.doc

Wprowadzane zmiany:
2011-12-12 12:05:34 - Dodano wpis autor: Tomasz Beliński
2011-12-12 12:06:38 - Zmieniono treść autor: Tomasz Beliński
2011-12-12 12:08:37 - Dodano załączniki autor: Tomasz Beliński
2012-01-03 15:15:39 - Zmieniono treść autor: Tomasz Beliński
Drukuj

« wstecz


© PCKiN ZAMEK